El Tani Vinologic SL

CIF: B66796871

Inscrita al Registre Mercantil de XXXXXXXXX, Número X, Tom XXX, Foli XX, Llibre X, Secció GNE, Full XXXXX Amb domicili a Plaza Virrei Amat, 12 LOCAL ESC. P. PTA, Barcelona Barcelona
ES 08016.

Posa a disposició al seu lloc web eltani.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de eltani.com per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web eltani.com en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet i es trobi plenament informat. L’accés a la pàgina web de eltani.com implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat.

L’usuari es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització de la pàgina web de eltani.com, no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús de el present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament eltani.com prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través d’ell mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de eltani.com o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ( “spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( “mail bombing “) 1.2.- eltani.com, podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena. SEGONA.-

CONTENIDOS.

-Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- eltani.com utilitzant fonts internes i externes de tal manera que eltani.com únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- eltani.com es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. eltani.com no assegura ni es responsabilitza de l’correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en eltani.com. A més a través de la pàgina web eltani.com es posen a disposició de l’usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cada un d’ells. eltani.com no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA RESPONSABILITAT.

3.1.- eltani.com en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links. Així mateix, Nom de l’propietari * col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

3.2.- eltani.com es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

Així mateix, eltani.com col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.

DRETS D’AUTOR I MARCA El lloc web de eltani.com: Els continguts propis, la programació i el disseny de el lloc web-es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de eltani.com. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari que afirma a l’enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a l’propietari.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

– Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de eltani.com renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA.- En cas que qualsevol clàusula de el present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. eltani.com podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de eltani.com.

Menú